• سند بلاست و شات بلاست با دستگاه درامی و میزی تا قطر 230cm

  • سلیس کاری قطعات سبک و سنگین

درباره ما

 سند بلاست و شات بلاست با دستگاه درامی و میزی تا قطر 230 cm و سلیس کاری قطعات سبک و سنگین